Τι σημαίνει branding

Οι μάρκες αποτελούν ένα σύστημα άυλων χαρακτηριστικών που μας δημιουργούν συναισθηματικούς και λογικούς συνειρμούς μέσω των βιωματικών εμπειριών μας με αυτές σε κάθε σημείο επαφής. Εκτός από προϊόντα ή επιχειρήσεις, οι μάρκες μπορεί να αφορούν και οργανισμούς, φορείς, θεσμούς, τόπους ή ακόμα και φυσικά πρόσωπα.Το branding είναι η διαχρονική διαδικασία διαμόρφωσης της ταυτότητας της μάρκας και επηρεάζει κάθε πτυχή της εμπειρίας του καταναλωτή με αυτή..

Branding&Design

Οι εξειδικευμένες εταιρίες branding και design παρέχουν ένα σύνολο υπηρεσιών που αφορούν στη μάρκα με στόχο: Τον καθορισμό των κεντρικών συστατικών στοιχείων και την ανάπτυξη της στρατηγικής της. Τη δημιουργία της ταυτότητας της και την αποτελεσματική διαχείρισή της Την ανάπτυξη των εφαρμογών της. Τον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση βιωματικών εμπειριών μεταξύ της μάρκας και του κοινού της.
  • Project Linkhttp://themeple.co
  • ClientUversity
  • Share